Lãnh đạo Khoa

Họ và tên: ThS. NCS Nguyễn Thị Bích Phượng

Chức vụ: Phó trưởng Khoa Luật Kinh tế

Số điện thoại: 0774 505 696

Email: ntbphuong@upt.edu.vn