Chương trình đào tạo

 

STT Tên ngành đào tạo Tải về Ghi chú
Đại học áp dụng từ 2013 trở về sau
1 Công nghệ thông tin Tải về  
Đại học áp dụng từ 2015 trở về sau
 2  Công nghệ thông tin  Tải về  
Trình độ Cao đẳng
3 Công nghệ thông tin Tải về