KẾ HOẠCH

STT Tên văn bản Tải về Ghi chú
1 Kế hoạch chiến lược phát triển khoa Luật kinh tế giai đoạn từ năm 2015-2020, tầm nhìn 2030 Tải về  
2 Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược dài hạn của khoa Luật kinh tế giai đoạn từ năm 2015-2020 và giai đoạn trung hạn từ năm 2015-2018 Tải về  
3 Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược trung hạn của khoa Luật kinh tế giai đoạn II từ năm 2018-2020 Tải về